Co nám říká lékařský posudek a jak s ním naložit?

S jakými lékařskými posudky se můžete setkat a jak s nimi zacházet? Co pro vás jako zaměstnavatele konkrétní posudek znamená? Jak například poznat, zda použít zdravotní výpovědní důvod s odstupným, nebo bez odstupného?

Zaměstnavatel má při zařazování zaměstnanců k práci postupo­vat podle závěrů lékařských po­sudků o jejich zdravotní způsobilosti [§ 55 odst. 1 písm. c) č. 373/2011, zá­kona o specifických zdravotních služ­bách (dále „ZoZS“)]. V praxi se však velmi často setkáváme s posudky lé­kařů majících různorodé závěry. Obje­vují se například posudky, ze kterých vyplývá, že lékař zaměstnanci nedo­poručuje práci ve stresujícím pro­středí (tento konkrétní lékař­ský posudek vydala dokonce lékařka v oboru gynekolo­gie!), že nedoporučuje práci v uzavřené obuvi apod. Čas­tými bývají lékařské posudky uznávající nemoc z povolá­ní. A v neposlední řadě nám bývají předloženy lékařské posudky sdělují­cí, že zaměstnanec dlouhodobě po­zbyl zdravotní způsobilost.

Zaměstnavatel tak čelí otázce, jak se k takovým posudkům postavit a co z jejich závěrů vyvodit. Pojďme se blíže podívat na to, jaký je mezi těmito posudky rozdíl a co který posudek pro vás jako zaměstnavatele znamená.

Doporučující posudky

Přinese-li zaměstnanec lékařský po­sudek, ze kterého vyplývá doporuče­ní, měl by zaměstnavatel zvážit, zda je, či není možné takovému doporučení vyhovět.

Požádá-li totiž zaměstnanec o pře-vedení na jinou práci nebo pracoviště na základě takového lékařského dopo­ručení, není vhodné, aby dále konal dosavadní práci nebo pracoval na do­savadním pracovišti. V tomto případě je zaměstnavatel, pakliže mu to dovolí jeho provozní možnosti, povinen mu to nedo­volí. Jestliže mu to provozní možnosti neumožní a nemá zaměstnance kam převést, pak je třeba zvážit, zda s dotyč­ným zaměstnancem neukončit pracovní poměr. Samozřejmě ideálně dohodou.

Co ale dělat ve chvíli, jestliže se na ukončení pracovního poměru do­hodou obě strany neshodnou? Může takovému zaměstnanci dát zaměstna­vatel výpověď?

Zákoník práce umožňuje zaměst­navateli jednostranně ukončit pra­covní poměr se zaměstnancem ze zdravotních důvodů pouze tehdy, pokud pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, nebo v případě, že nesmí dále konat dosa­vadní práci pro pracovní úraz, one­mocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí. Doporučující posudek ale není podkladem pro ta­kovou výpověď.

Pokud máte pochybnosti, můžete zaměstnance poslat na mimořádnou prohlídku

Nabízí se zde tedy možnost vy­slat zaměstnance na mimořádnou prohlídku. Toto právo má zaměstna­vatel vždy, jsou-li pochybnosti o zdra­votní způsobilosti zaměstnance. Ob­zvláště v takovém případě doporučuji věnovat pozor­nost důkladnému vyplnění žádosti o prohlídku a podrob­ně uvést všechny podmínky a rizikové faktory ve vztahu ke konkrétní práci. Trvejte také na tom, ať vám lékař sdělí, zda je za těchto podmínek zaměstnanec ta­kové práce schopen, či není.

Bude-li závěrem této prohlídky lékařský posudek, který říká, že za­městnanec pozbyl dlouhodobě zdra­votní způsobilost, tento je pak řád­ným podkladem pro převedení zaměstnance na jinou práci a nebo právě pro výpověď.

Pozor, aby výpověď nebyla předčasná

Lékařský posudek, ze kterého vyplývá, že zaměstnanec pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost, zaměstnavateli však dostatečně nespecifikuje, který výpovědní důvod je dán. Víme, že ve výpovědi je nutno uvést důvod této výpovědi tak, aby nebylo možné tento zaměnit s jiným. Zákoník práce ale upravuje dva zdravotní výpo­vědní důvody. Může se jednat o výpovědní důvod podle § 52 písm. d) nebo § 52 písm. e). Tedy s odstupným, nebo bez odstupného. Jak tedy poznáte, který máte použít?

Máte v zásadě dvě možnosti. Prv­ní je rychlejší, avšak trochu riskantní. Tou je konzultace s lékařem, zda je důvodem pozbytí nemoc z povolání, či obecné onemocnění. Pak se ale spoléháte pouze na takové tvrzení, které se následně může ukázat jako nesprávné.

Druhá možnost je bezpečnější, avšak může se časově značně protáh­nout. Máte možnost požádat poskyto­vatele pracovnělékařských služeb o vy-dání lékařského posudku pro účely pracovněprávních vztahů (§ 43 odst. 5 ZoZS). Tento posudek vám odpoví na otázku, co je důvodem pozbytí za­městnancovy způsobilosti. Zde je ale třeba pamatovat na skutečnost, že pokud probíhá proces posuzování ne­moci z povolání, je možné, že se vydá­ní tohoto posudku hned tak brzy ne­dočkáme. Lékař jej musí vydat do 45 pracovních dnů, ale tato lhůta běží až ode dne obdržení posledního potřebného podkladu pro posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravot­ního stavu. A víme, že proces posuzo­vání nemoci z povolání dosahuje v praxi i několik měsíců.

Jak je to u nemocí z povolání?

Zastavíme-li se na chvíli u nemocí z povolání, ráda bych upozornila, že lékařský posudek o uznání nemoci z povolání nezakládá automaticky nemožnost zaměstnance konat do­savadní práci, a není tedy automatic­ky podkladem pro odstupné dle § 67 odst. 2 zákoníku práce. V praxi jsem se totiž setkala s tím, že advokát po na­šem klientu jménem svého klienta žá­dal zaplacení odstupného na základě lékařského posudku o uznání nemoci z povolání.

Lékařský posudek o uznání ne­moci z povolání se vydává podle § 62 odst. 1 ZoZS. Nemožnost konat dosavadní práci se ale ur­čuje lékařským posudkem vyda­ným dle § 43 odst. 4, případně odst. 5 ZoZS. Z jeho závěru musí vyplývat, že posuzovaná osoba smí, nebo nesmí nadále konat dosa­vadní práci pro nemoc z povolání. A jen tento jediný posudek je podkla­dem pro ono odstupné.

Dáte-li zaměstnanci výpověď podle nesprávného posudku, je tato výpověď neplatná

Zaměstnanec může být totiž scho­pen konat svou dosavadní práci na­vzdory zjištěné nemoci z povolání. A také se tak často v praxi děje, zvlášť u velmi obecných druhů práce, jako je například operátor výroby, kdy pou­hým přeložením zaměstnance z haly do haly zajistíme jeho „způsobilost“. V mém shora zmíněném případě tomu tak také bylo, neboť zaměstna­vatel disponoval lékařským posud­kem, že zaměstnankyně je způsobilá k výkonu práce, a přesto jí byla uzná­na nemoc z povolání.

Zjištění a uznání nemoci z povolá­ní je důvodem k výpovědi (a vzniku prá­va na odstupné) vždy jen tehdy, jestliže má za následek neschopnost (nezpů­sobilost) dále konat dosavadní práci.

Řádně zkontrolujte náležitosti lékařského posudku

Než přistoupíte k jakémukoliv právní­mu jednání na základě lékařského po­sudku, pečlivě prostudujte, co vám posudek vlastně říká. Také zkontro­lujte, zda má všechny náležitosti. Zvláštní péči přitom věnujte ustano­vení § 43 odst. 4 a 5 ZoZS. Velmi často se stává, že závěrem mimořádné pro­hlídky je, že je zaměstnanec nezpů­sobilý (tento závěr je možný pouze u vstupní prohlídky), či je nesprávně uvedeno, že pozbytí zdravotní způso­bilosti není zapříčiněno nemocí z po­volání již v posudku podle § 43 odst. 4 ZoZS, apod.

Lékařský posudek jako nezávazné dobrozdání

Dobrá zpráva je, že soudy zastávají vý­klad, že lékařský posudek je pouhé dobrozdání. Jinými slovy, dám-li za­městnanci výpověď podle nesprávné­ho posudku, neznamená to automa­ticky, že je taková výpověď neplatná. V tom případě je pro vás ale náročnější u soudu prokazovat, že důvod výpově­di, který jste zvolili, byl skutečně dán.

Na jednu stranu se tento výklad soudu jeví jako výhoda, ale může to být také nevýhoda. Může se totiž vel­mi lehce stát, že zaměstnavatel v dů­věře v lékařský posudek jednostranně ukončí pracovní poměr se zaměstnan­cem výpovědí, kdy se spolehne na správnost lékařského posudku. U sou­du se ale následně, například znalec­kým posudkem prokáže, že tento ne­byl obsahově správný.

Takové riziko nelze zcela vylou­čit, ale je možno jej minimalizovat například vhodnou konzultací s lé­kařem, který posudek vydal, zda zá­věry, které uvedl, nevydal například pouze na nátlak ze strany zaměst­nance.

CO JE DOBRÉ SI PAMATOVAT?

1. Uznání nemoci z povolání automaticky nemusí znamenat, že za­městnanec pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost.

2. Lékařský posudek je pouhým dobrozdáním. Vždy se konzultací s lé­kařem ujistěte, že informace, které jsou v posudku uvedeny, odpo­vídají skutečnosti.

Diskuze